Dlaczego warto ?

"Kształcenie człowieka należy rozpoczynać w wiośnie życia" *

Projekt "Mali Odkrywcy" jest wynikiem partnerstwa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i promowania nowoczesnych metod dydaktycznych. Dwóch obszarów, które są w grupie czynników mających istotny wpływ na przyszłość naszego kraju. Przyszłość, o która warto wspólnie zadbać już teraz.. Odpowiadając na pytanie dlaczego warto tworzyć małym dzieciom możliwości do rozwijania kompetencji kluczowych, które promuje projekt Mali Odkrywcy pozwolimy sobie zacytować fragmenty z Raportu Polska 2030 z rodziału: "Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego", który opisuje szóste z 10 strategicznych wyzwań dla naszego kraju kładąc duży nacisk właśnie na prawidłową edukację przedszkolną "(str. 226): 

 "Lata między narodzinami a 3–4. rokiem życia są kluczowe:

  • dla jakości samodzielnego startu w życie społeczne poza środowiskiem rodzinnym;
  • dla kształtowania się kompetencji poznawczych warunkujących sukces w zdobywaniu wiedzy o świecie i o sobie w środowisku naturalnym oraz instytucjonalnym – w przedszkolu i szkole;
  • dla rozwijania u dzieci postaw: ciekawości świata, poczucia własnej wartości, samodzielności i wytrwałości, koncentracji, słuchania i zapamiętywania, umiejętności językowych oraz umiejętności współdziałania z innymi;
  • dla kształtowania się zrębów osobowości; indywidualności i tożsamości warunkujących jakość realizacji zadań osobistych oraz wypełniania w okresie dorosłym ról na polu rodzinnym, zawodowym
   i w obszarze spędzania czasu wolnego (Brzezińska 2000)." 
 

"Jak dowodzi laureat ekonomicznej Nagrody Nobla James Heckmann, inwestycje w kapitał ludzki najmłodszych dają największy zwrot – są najbardziej opłacalne nie tylko dla samych dzieci, ale również dla społeczeństwa (Heckmann 2006). W długim okresie przekładają się na wyższy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, niższe wskaźniki przestępczości (Lucas 2008)."

"Wspólnym elementem udanych programów edukacyjnych na tym etapie (np. program Incredible Years) jest położenie nacisku na interaktywną, angażującą współpracę między nauczycielami/opiekunami, rodzicami i samymi dziećmi. Przeprowadzone dotąd badania dowodzą, że pozytywne efekty programów wczesnoedukacyjnych są wielowymiarowe i widoczne na przestrzeni minimum 3 lat po zakończeniu udziału w programie. Dla rodziców obserwowalne efekty to m.in. mniejszy poziom stresu związanego z wychowaniem dzieci i większa skuteczność w zachowaniu posłuszeństwa dziecka, dla dzieci – mniejsza skłonność do postaw agresywnych, lepsze umiejętności społeczne i większe zaangażowanie w naukę w późniejszych latach."

  Czytając tylko te fragmenty raportu, widać,  że korzyści z rozwijania kluczowych kompetencji już w najmłodszym wieku są strategiczne dla przyszłości naszego kraju. Dodatkowo należy podkreślić, że obecnie praca projektami zalecana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na każdym etapie kształcenia, a więc również, a może właśnie przedewszystkim na etapie przedszkola.

  Operając się na danych zawartych w tym samym rozdziale Raportu Polska 2030 (str. 227), należy stwierdzić, że:

  - w Polsce dostęp do edukacji przedszkolnej ma tylko 41% czterolatków
  - udział polskich dzieci we wczesnej edukacji jest najniższy w Europie

  Do tego dochodzi jeszcze fakt, że w naszym kraju ponad 60% dzieci na wsi nie jest objętych edukacją przedszkolną, a praca projektami na tym poziomie kształcenia pozostaje nadal jedynie tylko zaleceniem w większości przedszkoli w Polsce.

  Właśnie sprostanie tym wyzwaniom i przyczynienie się do stworzenia lepszych warunków do dalszego rozwoju naszego kraju było podstawą wspólnego uruchomienia programu. Cieszymy się, że również gminy, które przystąpiły do programu dostrzegły te strategiczne korzyści. 
   

  *Jan Amos Komeński (1592-1670), patron fundacji