Cele i zakres projektu

"Bo jakie początki, takie będzie wszystko" *

 

„MALI ODKRYWCY” to innowacyjny program wspierający edukację dzieci, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z sektorem Healthcare firmy SIEMENS Sp. z o.o.

 

Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych.

Podejście projektowe uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciągania wniosków. Projekty badawcze to metoda pracy pedagogicznej, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą nauczyciela nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby samodzielnie zdobywały wiedzę.

W naszym programie weźmie udział blisko trzy tysiące osób (dzieci, nauczycieli, instruktorów świetlic oraz rodziców) z dziesięciu gmin Wierzymy, że wspólnie potwierdzimy nie tylko skuteczność takiego innowacyjnego podejścia do edukacji dzieci objętych programem, ale co najważniejsze przyczynimy się do wdrożenia jego elementów w ramach edukacji przedszkolnej w całej Polsce.

Chcemy również przyczynić się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci wiejskich objętych programem oraz podnieść umiejętności pedagogów i instruktorów w zakresie wprowadzania nowych metod pracy, pozwalających na rozwijanie potencjału społecznego i intelektualnego dzieci.

Zależy nam również na podnoszeniu
świadomości rodziców i środowiska
lokalnego na temat znaczenia wspierania
rozwoju dzieci. Jest to szczególnie istotne
w obszarach wiejskich, gdzie ponad 60%
dzieci nie chodzi do przedszkoli.

 

          

W ramach programu:

 

  • wprowadzimy nowe metody pracy do co najmniej 20 placówek zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci (przedszkola, szkoły, świetlice); zaangażujemy w proces podnoszenia jakości edukacji 10 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
  • przeszkolimy wiele osób (pedagogów, instruktorów i animatorów) w zakresie kształtowania umiejętności obserwacji, dokumentowania rozwoju dzieci i diagnozowania stanu ich wiedzy;
  • przygotujemy wiele osób do pracy z dziećmi badawczych;
  • przygotowane osoby przeprowadzą co najmniej 50 badawczych z dziećmi; ułatwimy co najmniej 300 dzieciom dobry start szkolny;
  • zakupimy dla placówek prowadzących projekty badawcze (przedszkola, szkoły, świetlice, biblioteki) „Kuferki Małego Odkrywcy” zawierające zestaw metodą projektów projektów podstawowych „narzędzi badawczych (m. in. lupy, mikroskop, waga, podstawowe narzędzia do robienie modeli i prezentacji);
  • wydamy kolejny z cyklu zeszytów metodycznych: Zeszyt nr 6 „Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metody projektów badawczych”
  • przeprowadzimy szkolenie doskonaląco-superwizyjne dla pedagogów i animatorów

 

*Jan Amos Komeński (1592-1670), patron fundacji